Capitolul I. Obiectul contractului.

Art. 1.1 Obiectul prezentului contract il constituie inchirierea de catre Locator catre Locatar a unui autoturism.

Art. 1.2 Inchirierea se va realiza in functie de cererea formulata de Locatar. Partile vor semna prezentul contract care va avea pe fata datele de identificare ale autoturismului inchiriat, perioada de inchiriere precum si pretul/zi cu/fara TVA ,exprimat in Euro.

Art. 1.3 Autoturismele se vor preda/ prelua pe baza unui proces verbal care va contine datele persoanei care va preda/ prelua autoturismul, km la predare / preluare, inventarul autoturismului, starea optica a autoturismului la predare / preluare, ora predarii/ preluarii autoturismului,soferii aditionali.

Capitolul II. Pretul si modalitatea de plata.

Art. 2.1 Pretul datorat de Locatar este cel precizat in contract, pe zi, in functie de perioada de inchiriere, in limita a 300 km/zi pentru inchirierile de maxim 7 zile costul pentru km extra fiind taxati cu 0.10euro/km.

Art. 2.2 Orarul de functionare al ENEEA TRAVEL SRL este zilnic intre orele 08:00-20:00

Art. 2.3 Serviciile de inchiriere se vor achita in baza facturii emise ,inainte de inceperea acestora, cash sau cu carte de credit.In cazul platilor cu credit card se percepe un comision de 2% In cazul platilor prin virament bancar Locatarul are obligatia de a efectua plata la data scadenta precizata in factura.In caz contrar Locatorul isi rezerva dreptul de a intrerupe contractul pana la achitarea acesteia. Plata se va efectua in Ron la cursul de cumparare Euro al BNR + 2% de la data facturarii si /sau in Euro pentru cetatenii cu residenta in afara teritoriului Romaniei.

Art 2.4 La momentul predarii autoturismului,Locatarul are obligatia de a depozita o garantie minima intre 200-500 euro pe card de credit. Aceasta este returnabila integral la data expirarii prezentului contract si se constituie ca si o fransiza a Locatarului in cazul unei daune produsa din culpa sa, inclusiv vandalism ,daune produse la stationarea autoturismului sau culpa comuna

Art. 2.5 Preturile precizate in acest contract contin cota de 24 % de T.V.A.

Capitolul III. Alte taxe.

Art. 3.1 Predarea / preluarea autoturismelor la o adresa care nu este situata pe raza Municipiului Timisoara, se va tarifa suplimentar cu 0.25 euro/km, dus/intors de la sediul ENEEA TRAVEL SRL si pina la locul in care se va efectua predarea/preluarea autoturismului.

Art. 3.2 Pentru inchirierile in intervalul orar 20:00-08.00 se va percepe o Taxa de Lvrare in Extraprogram de 10 Euro.

Art. 3.3 Pentru inchirierile in intervalul orar 00.00- 06.00 se va percepe o Taxa de Livrare Nocturna de 10 Euro.

Art. 3.4 Pentru predarea sau preluarea la Aeroportul Timisoara se va percepe o Taxa de Aeroport de10 Euro acestea taxandu-se individual.

Art. 3.5 Locatarul se obliga sa returneze autoturismul curat,in caz contrar urmand a suporta o taxa de 10 euro.

Art. 3.6 Locatarul se obliga sa returneze autoturismul cu rezervorul plin.Lipsa de carburant din rezervor (in raport cu capacitatea maxima a rezervorului), constatata la preluarea autoturismului , va fi tarifata cu 1.5 euro / litru.

Art. 3.7 Toate cheltuielile legate de utilizarea autoturismului (combustibil, taxe de autostrada, taxe de parcare, amenzi,) vor fi suportate de Locatar.

Art. 3.8 Primele 2 ore dupa terminarea contractului sunt gratuite,urmatoarele 4 se vor tarifa la 1/2 din tariful aferent unei zile. Depasirea cu 6 ore a termenului de incetare a contractului se va tarifa ca si 1 zi intreaga.Depasirea cu 2 ore a termenului de predare stabilit in contract, fara o notificare scrisa in prealabil ,va atrage dupa sine declararea la organele de politie ,a furtului autoturismului.

Capitolul IV. Obligatiile partilor.

Art. 4.1 Locatorul are urmatoarele obligatii:

a) Sa asigure, pe perioada inchirierii, service, depanari gratuite si autoturism de inlocuit ( in functie de disponibilati ), in situatia incare defectiunile nu sunt produse din culpa Locatarului.

b) Sa asigure autoturismele cu asigurare CASCO si RCA.

c) Sa puna la dispozitia Locatarului autoturismele solicitate sau autoturisme similare, in stare buna de functionare si in conformitate cu normele tehnice legale.

d) Sa predea autoturismul curat si cu rezervorul plin.

Art. 4.2 Locatarul are urmatoarele obligatii:

a) Sa fie posesorul unui permis de conducere valabil si cu categoria B obtinuta de minim 2 ani.

b) Sa aibe varsta de 21 ani implinita.

c) Sa nu utilizeze autoturismul in competitii auto,offroad sau in activitati vanatoresti

d) In cazul implicarii autoturismului intr-un eveniment rutier, Locatarul va solicita organelor de politie intocmirea documentele de constatare:

Proces Verbal,Dovada de Reparatie,Testul de Alcoolemie ,si le va prezenta Locatorului

e) Sa acopere Locatorului toate prejudiciile produse prin incalcarea prevederilor prezentului contract sau prin exploatarea nerezonabila a autoturismelor inchiriate.

f) Sa suporte in totalitate daunele provocate, inclusiv la stationarea autoturismului, sub conditia ca acestea sa fie cauzate prin culpa sa:

1.-incredintarea autoturismului unor persoane care nu sunt precizate in contract sau in procesul verbal de predare / preluare.

2.-neprezentarea documentelor eliberate de politie in cazul unei daune -dovada de reparatie, proces-verbal,testul de alcoolemie

3.-in cazul furtului autoturismului,o data cu dovada si procesul -verbal de la politie, nu se predau actele originale si cheia originala a autoturismului.

4.-soferul se afla sub influenta bauturilor alcoolice sau a substantelor stupefiante in momentul producerii unui eveniment rutier sau al avarieri autoturismului, a refuzat recoltarea probelor biologice sau a provocat cu intentie daunele.

Capitolul V. Comunicari si notificari.

Art. 5.1 Locatarul nu poate cere rezilierea contractului inainte de termen si nici returnarea sumei exprimata in factura emisa o data cu prezentul contract.

Art. 5.2 Cu acordul Locatorului, sumele exprimate in factura aferenta serviciilor de inchiriere intrerupte inainte de termenul contractual vor putea fi folosite pentru acoperirea partiala sau totala a unor servicii de inchiriere viitoare.

Art. 5.3 Este interzis a se parasi teritoriul Romaniei fara acordul scris al proprietarului. si a se efectua reparatii /tractari la autoturismele inchiriate fara acordul proprietarului.

Capitolul VI. Forta majora.

Art. 6.1 Orice imprejurare independenta de vointa partilor, intervenita dupa semnarea contractului si care impiedica executarea acestuia este considerate ca forta majora si exonereaza de raspundere partea care o invoca. Sunt considerate ca forta majora, in sensul acestei clauze, imprejurarile ca: razboi, revolutie, cutremur, marile inundatii, embargo.

Art. 6.2 Partea care invoca forta majora trebuie sa anunte cealalta parte in termen de 2 zile de la data aparitiei respectivului caz de forta majora.

Art. 6.3 Daca nu procedeaza la anuntarea in termenele prevazute mai sus a inceperii si incetarii cazului de forta majora, partea care il invoca va suporta toate daunele provocate celeilalte parti prin neanuntarea in termen.

Capitolul VII. Litigii.

Art. 7.1 Orice litigiu decurgand din sau in legatura cu prezentul contract, referitor la validitatea, interpretarea, executarea ori desfiintarea lui, in cazul nerezolvarii lui pe cale amiabila-conform prevederilor de mai sus - va fi supus instantelor judecatoresti competente de pe raza municipiului Timisoara